Điều Khoản Sử Dụng Tại Nhà Cái SM66 Online

Sau đây là các thông tin về các điều khoản sử dụng tại nhà cái SM66 online hàng đầu thị trường.l Người chơi tại nhà cái SM66 hãy khám phá các thông tin chi tiết.

Các điều khoản sử dụng dịch vụ tại nhà cái SM66 online

Các Điều khoản Sử dụng này chi phối việc bạn (“bạn”, “của bạn” hoặc “Người dùng”) sử dụng các trang web (“Trang web”) và dịch vụ (“Dịch vụ”) do SM66. điều hành và các sản phẩm liên quan có sẵn trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ (“Sản phẩm”). Trang web và Dịch vụ cũng chứa văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, mục nút, hình ảnh, tác phẩm của tác giả và nội dung khác (gọi chung là tất cả thông tin và tài liệu về Công ty, Sản phẩm và Dịch vụ, “Nội dung”). Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ có liên quan nào mà các Điều khoản Sử dụng này được hiển thị, liên kết hoặc tham chiếu, bạn đồng ý rõ ràng với các Điều khoản Sử dụng này.

Thông tin về thỏa thuận dịch vụ tại SM66

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này do các thay đổi đối với Trang web, Sản phẩm hoặc Dịch vụ, để giải thích cho sự phát triển theo luật hoặc vì bất kỳ lý do hợp lý nào khác về mặt thương mại. Việc chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này trong tương lai là sự cân nhắc đầy đủ cho bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Mọi sửa đổi sẽ chỉ có hiệu lực sau khi thông báo cho bạn (qua email hoặc bằng cách đăng trên Trang web của chúng tôi) và nếu bạn không muốn đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào như vậy, bạn nên ngừng sử dụng Trang web cũng như Sản phẩm và Dịch vụ và liên hệ với chúng tôi để hủy bỏ tài khoản của bạn. Bằng cách chọn hộp bên cạnh nút “Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện” trên trang đăng ký, bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Công ty của bạn, bằng cách truy cập Trang web hoặc bằng cách truy cập bất kỳ Sản phẩm nào (bao gồm cả bằng bất kỳ giao diện API nào ) và Dịch vụ, bạn chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt cho chính bạn và bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào mà bạn đại diện (gọi chung là “bạn”).

Trang web cũng như Sản phẩm và Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân hoặc tổ chức có thể hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Trang web cũng như Sản phẩm và Dịch vụ không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn không được phép sử dụng Trang web, Sản phẩm hoặc Dịch vụ. Nếu bạn đang sử dụng Trang web, Sản phẩm hoặc Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền hợp lệ và có khả năng ràng buộc tổ chức đó bằng cách sử dụng Trang web, Sản phẩm hoặc Dịch vụ của bạn.

Chính sách về tài khoản cùa người chơi

Để sử dụng Dịch vụ, bạn có thể phải đăng ký và tạo một tài khoản (“Tài khoản”). Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định cho chúng tôi và bạn sẽ thiết lập tên người dùng và mật khẩu (“Thông tin xác thực tài khoản” của bạn). Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ trong quá trình đăng ký và cập nhật thông tin đó để giữ cho thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó được chứng minh là không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ Thông tin xác thực tài khoản của mình. Bạn đồng ý không tiết lộ Thông tin xác thực tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và chịu trách nhiệm duy nhất về mọi hoạt động hoặc hành động trong Tài khoản của bạn, cho dù bạn có cho phép các hoạt động hoặc hành động đó hay không. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của bạn. Bằng cách đăng ký Tài khoản, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn các email không thường xuyên có liên quan đến Tài khoản của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Chính sách thanh toán

Nếu bạn đã mua một Dịch vụ phải trả tiền thông qua Trang web, bạn đồng ý rõ ràng rằng Công ty được phép lập hóa đơn cho bạn các khoản phí hiện hành, bất kỳ khoản thuế hiện hành nào và bất kỳ khoản phí nào khác mà bạn có thể phải chịu với Công ty liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ và rằng các khoản phí sẽ được lập hóa đơn vào thẻ tín dụng mà bạn cung cấp theo các điều khoản thanh toán có hiệu lực tại thời điểm một khoản phí hoặc lệ phí đến hạn và phải trả. Phí đăng ký phải trả bằng Đô la Mỹ và dựa trên Dịch vụ đã mua chứ không dựa trên mức sử dụng thực tế. Bạn sẽ cung cấp cho Công ty thông tin thẻ tín dụng hợp lệ và cập nhật, đồng thời bạn ủy quyền cho Công ty tính phí vào thẻ tín dụng đó đối với tất cả các gói đăng ký và gia hạn đã mua.

Chính sách hoàn tiền cược

Nếu thanh toán không được nhận hoặc không thể được tính vào thẻ tín dụng của bạn vì bất kỳ lý do nào trước thời gian đăng ký áp dụng, Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào cũng như chấm dứt các Điều khoản sử dụng này. Tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại. Dịch vụ được lập hóa đơn trước hàng tháng và không được hoàn lại. Sẽ không có khoản hoàn trả hoặc khoản tín dụng nào cho một phần tháng sử dụng dịch vụ hoặc khoản hoàn trả cho những tháng không sử dụng với tài khoản mở.

Kết luận

Trên đây là các thông tin về chính sách về điều khoản sử dụng tại nhà cái SM66 online. Chính sách này sẽ thương xuyên được nhà cái SM66 chúng tôi cập nhật các thông tin và sửa đổi thường xuyên. Người chơi vui lòng xem các thông tin tại website.