Chính Sách Bảo Mật Tại Nhà Cái SM66 Online

chính sách bảo mật SM66
Chính sách bảo mật tại nhà cái SM66

Vui lòng đọc kỹ tuyên bố về chính sách bảo mật quyền riêng tư này và thông báo về thực hành quyền riêng tư: 

Thông tin chung

Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo về Thực hành Quyền riêng tư (“Chính sách Quyền riêng tư”) này đưa ra các thực hành về quyền riêng tư của EnVeritas Group, Inc. (“SM66”). Chính sách quyền riêng tư này sẽ áp dụng cho việc người dùng (“Bạn hoặc của bạn”) sử dụng trang web này, (“Trang web”)

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách SM66 xử lý việc sử dụng Trang web của Bạn, bao gồm việc thu thập, lưu trữ, chuyển giao, chia sẻ, tiết lộ và xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của Bạn (“Thông tin nhận dạng cá nhân” hoặc PII) và việc Bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ mà chúng tôi định nghĩa bên dưới trong Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào của chúng tôi không hiển thị hoặc liên kết với Chính sách quyền riêng tư này hoặc không có Chính sách quyền riêng tư cá nhân của riêng chúng hoặc thông tin chúng tôi thu thập từ Bạn hoặc về Bạn theo những cách khác, bao gồm cả qua email Bạn có thể chọn để gửi cho chúng tôi.

Về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

SM66 có trụ sở chính tại Mỹ. Chúng tôi tạo nội dung theo người dân địa phương cho người dân địa phương và chúng tôi cung cấp các giải pháp nội dung đa ngôn ngữ, quy mô lớn với tốc độ khiến chúng tôi khác biệt. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của mình nội dung kỹ thuật số tùy chỉnh, có thương hiệu để giúp khách hàng của chúng tôi phát triển doanh nghiệp của họ (“Sản phẩm” và “Dịch vụ”).

Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin về Bạn trên Trang web của chúng tôi với mục đích duy nhất là quảng cáo Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi cho Bạn, cung cấp sách trắng và dịch vụ đăng ký bản tin của chúng tôi, đồng thời cung cấp thông tin về các giải pháp nội dung của chúng tôi hoặc để cho phép Bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi. Trang web của chúng tôi nhằm giải thích các dịch vụ kinh doanh của chúng tôi cho khách hàng quan tâm, khách hàng tiềm năng và trong một số trường hợp để tuyển dụng những cá nhân đủ điều kiện làm việc cho SM66.

Quyền chia sẻ thông tin

Bằng cách sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi và chia sẻ bất kỳ thông tin nào của Bạn cho các mục đích được mô tả ở trên, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc Chính sách quyền riêng tư này và đồng ý rõ ràng với các thực tiễn quyền riêng tư của SM66 như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư, bao gồm cả việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ PII của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Bạn tiếp tục khẳng định sự đồng ý rõ ràng của Bạn bằng cách gửi thông tin, nội dung hoặc tài liệu của Bạn cho hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn mua Sản phẩm của chúng tôi và bằng cách chấp nhận Điều khoản Sử dụng khi Bạn thực hiện lần đầu truy cập vào Trang web của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này không nhằm mục đích và không tạo ra bất kỳ quyền theo hợp đồng hoặc quyền hợp pháp nào khác cho hoặc thay mặt cho bất kỳ người nào.

Quyền thay đổi và cập nhật

SM66 có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của những sửa đổi hoặc cập nhật đó. SM66 sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Quyền riêng tư bằng cách đăng Chính sách Quyền riêng tư đã được sửa đổi hoặc cập nhật và ngày “Sửa đổi lần cuối” của nó trên Trang web. Việc bạn sử dụng Trang web sau đó cấu thành sự đồng ý của Bạn và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư cũng như các bản sửa đổi hoặc cập nhật của nó. Bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư định kỳ để tìm hiểu về bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi đáng kể cách chúng tôi sử dụng PII của Bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn và yêu cầu Bạn chấp nhận một cách chắc chắn những thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư mới. Chính sách quyền riêng tư này được kết hợp như một phần của Điều khoản dịch vụ áp dụng đối với việc Bạn sử dụng Trang web cũng như Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, mà chúng tôi xác định bên dưới trong Chính sách quyền riêng tư này.

Nếu Bạn không đồng ý với các thông tin và cácc điều khoản và điều kiện tại mục Chính sách Quyền riêng tư này. Các thông tin sẽ bao gồm cả việc sử dụng PII của Bạn theo bất kỳ cách nào được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này thì không cung cấp cho chúng tôi thông tin của Bạn hoặc sử dụng Trang web.

Liên hệ và Truyền thông Điện tử

Bằng cách mua Sản phẩm của chúng tôi, sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp PII của Bạn cho chúng tôi, Bạn có thể đồng ý với chúng tôi có thể liên lạc với Bạn bằng phương thức điện tử về mọi nghĩa vụ pháp lý, quy định, kỹ thuật, bảo mật, quyền riêng tư và mọi nghĩa vụ thông báo hành chính hoặc người tiêu dùng có thể liên quan đến việc Bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào mà chúng tôi gửi cho Bạn bằng cách sử dụng liên kết “hủy đăng ký” nằm ở cuối những thông báo mà Bạn nhận được từ SM66 hoặc bằng cách liên hệ với SM66 theo số điện thoại được liệt kê trong Điều khoản dịch vụ hiện hành của bạn.

Các trang thông tin liên hệ SM66